Vaikams

Pradinis » Paslaugos » Vaikams

Individuali muzikos terapija

Jurgita Žebrauskaitė TaločkienėMarina BaldermanSolveiga ZvicevičienėIrena VaitkevičienėNadežda Kiseliova- Žukovska

Vadovė: Jurgita Žebrauskaitė TaločkienėJurga

Vieta: P. Vileišio 12, Vilnius

Kaina: 25 eurai užsiėmimas

Registracija: el. paštu muzikos.terapija@gmail.com arba tel. 861493626

Vaikai mėgsta žaisti, judėti, kurti, muzikuoti. Jie nori gerų emocijų, pozityvių išgyvenimų nepaisant negalės. Jie gali muzikuoti, muzikuodami patirti sėkmės jausmą bei muzikavimo kartu džiaugsmą, nepaisant negalės. Muzika – universali kalba, peržengianti bet kokius barjerus, be žodžių kurianti tarpusavio sąveiką.  Muzika motyvuoja veikti. Muzika vaikams – natūrali, prigimtinė, atpalaiduojanti ir stimuliuojanti pozityvi veikla. Todėl muzikos terapijoje kuriama žaidybinė, smagi, palaikanti bei saugi muzikinė aplinka, kurios dėka siekiami įgyvendinti nemuzikiniai terapiniai tikslai. Čia atitinkamai parenkama vaikus motyvuojanti pati įvairiausia muzikinė veikla. Čia subtiliai įsiklausoma į kiekvieną vaiką. Čia kviečiama veikti, išlaukiama  vaiko iniciatyvos, atsako.  Čia priimama bet kokia vaiko išraiška, suteikiant jai muzikinę formą.

Individualių užsiėmimų metu, po pirminio įvertinimo, sudaroma individuali muzikos terapijos programa, parenkant ir pritaikant atitinkamą muzikinę veiklą individualiems vaiko terapiniams poreikiams patenkinti. Terapiniai muzikos terapijos uždaviniai:

 • palaikyti bei skatinti fizinę vaiko raidą: stambiąją, smulkiają motoriką, judesių koordinaciją, balansą, sensorinę integraciją;
 • sudaryti sąlygas vaiko pažintinių, akademinių įgūdžių lavinimui, skatinti tyrinėti aplinką, skatinti suvokimo (erdvės, laiko, aplinkos, kalbos), atminties, mąstymo, dėmesingumo  vystymąsi;
 • skatinti vaiko savivoką, adekvačią emocijų raišką, stiprinti meistriškumo jausmą, pasitikėjimo savimi jausmą, spontaniškumą, savarankiškumą, iniciatyvumą;
 • vystyti vaiko vokalinius bei kalbos gebėjimus, skatinti vokalinę raišką, ekspresyvios kalbos naudojimą;
 • skatinti socialinę raidą, lavinti komunikacinius gebėjimus: adekvačią tarpusavio sąveiką, adekvatų elgesį, bendravimo būdus;
 • skatinti saviraišką muzikinėmis priemonėmis.

Muzikos terapijos užsiėmimuose didžiulis dėmesys skiriamas saugaus muzikos terapeuto – vaiko ryšio užmezgimui, adekvačiai tarpusavio sąveikai bei pozityviam „čia ir dabar“ patyrimui. Šis ryšys kuriamas bei terapiniai uždaviniai įgyvendinami įvairios malonios vaikui muzikinės veiklos dėka. Atitinkama muzikinė veikla, kaip kompleksinis stimulas, gali atliepti keletą terapinių poreikių vienu metu. Užsiėmimuose naudojami:

 • improvizaciniai interakciniai muzikiniai (vokaliniai, judesio, instrumentiniai, įvairių priemonių) žaidimai,
 • kūno žaidinimai bei pirštų žaidimai,
 • tikslingų dainelių ir skanduočių atlikimas (atliekant judesius, grojant atitinkamu instrumentu, pritariant balsu, mokantis akademinių sąvokų),
 • judėjimas, šokimas pagal muziką
 • interakcinė instrumentinė bei vokalinė improvizacija,
 • muzikavimas kartu įvairiais instrumentais,
 • gyvai atliekamos bei įrašytos muzikos tikslingas klausymas.

Vadovė: Marina BaldermanMarina1

Vieta: P. Vileišio 12, Vilnius

Kaina: 25 eurai užsiėmimas

Registracija: el. paštu baldermanmarina@gmail.com  arba tel. 868786520

Vadovė: Solveiga Zvicevičienė261

Vieta: P. Vileišio 12, Vilnius

Kaina: 25eurai užsiėmimas

Registracija: el. paštu: solveigazvi@gmail.com  arba tel. 861867727

Individualūs užsiėmimai rekomenduojami specialiųjų poreikių turintiems (3 – 10 metų) vaikams, kurie dėl bendravimo įgūdžių stokos, socialinės sąveikos, elgesio kontrolės bei individualaus darbo reikalaujančių poreikių ir kt., sunkiai integruojasi grupės rengiamoje veikloje. Individualiuose užsiėmimuose sukuriamos palankesnės sąlygos stimuliuoti vaiko raidą, formuoti tarpasmeninę sąveiką, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vaiko ir specialisto bei paruošti  jį/ją integracijai į grupę. Šiuose užsiėmimuose svarbi saugi aplinka, pasitikėjimas, humaniškas elgesys su vaiku bei empatiška “į vaiką” orientuota, kiekvienam tinkama ir stimuliuojanti bei tikslinga veikla.

Menas – universalus fenomenas yra reikšmingas asmeniui: fiziologiniu, psichiniu bei socialiniu aspektu. Meninė raiška yra parenkama atsižvelgus į konkretų vaiką ir naudojama, kaip “raktas” ar neverbalinės komunikacijos priemonė, siekianti prisiderinti ir atspindėti vaiko būseną, elgesį, nuotaikų kitimą bei galimybė jį prisivilioti ir įtraukti į veiklą. Tokiu būdu gali būti atskleidžiami ir plėtojami konkretaus vaiko gebėjimai ir trūkumai. Užsiėmimuose remiamasi muzikos terapijos, šokio – judesio terapijos, dramos terapijos, biblioterapijos,etnoterapijos metodais. Taip pat integruojami spec. pedagogikos metodai, siekiant plėtoti ypatingųjų vaikų asmenybės augimo, komunikacijos ir bendruosius gebėjimus, kurie įgalina geresnę adaptaciją socialinėje veikloje su gyvenimo kokybę praturtinančiais, džiuginančiais potyriais, atsirandančiais šių vaikų sąveikoje su menu.

Vadovė: Irena Vaitkevičienė

Vieta: P. Vileišio 12, Vilnius

Kaina: 23 eurai užsiėmimas

Registracija: tel. 863634905 arba el. paštu irutegram@gmail.com

Vadovė: Nadežda Kiseliova- Žukovska

Vieta: P. Vileišio 12, Vilnius

Kaina: 23 eurai užsiėmimas

Registracija: Mob. tel.: 860143574, el. paštas: nadezda.viltis@gmail.com

Individuali muzikos terapija taikoma vaikams su:

 • Fizine negalia;
 • Raidos ir mokymosi sutrikimais;
 • Emocijų ir elgesio sutrikimais;
 • Psichikos sveikatos poreikiais;
 • Komunikacijos sutrikimais

 

Muzikinė veikla, paremta muzikos terapijos metodais :

 • Stiprina tėvų ir vaiko emocinį ryšį, suteikia saugumą, pasitikėjimą, teigiamas emocijas;
 • Skatina pažinimą ir vystymąsį;
 • Teigiamai įtakoja vaikų raidą:

Fizinę: smulkiąją ir stambiąją motoriką, akių ir rankų judesių koordinaciją, klausos, kalbinius įgūdžius;
Pažintinę: lavina dėmesį, atmintį, skatina aplinkos tyrinėjimą bei pažinimą, intelekto vystymąsi;
Socialinę – emocinę: ugdo emocinį intelektą, socialinius įgūdžius, skatina kūrybiškumą, vaizduotę, pasitikėjimą savimi bei saviraišką.

Pirmaisiais gyvenimo metais vaikų ugdymas ypatingai efektyviai įtakoja jų raidą, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi vaiko gebėjimų ir galimybių pagrindas, kuris lydės visą gyvenimą.

Grupinė muzikos terapija

Renkama specialiųjų poreikių turinčių 3-6metų vaikų grupė (4-6vaikai) ketvirtadieniais 18 val.

Vadovė: Irena Vaitkevičienė

Vieta: P. Vileišio 12, Vilnius

Kaina: 13 eurų užsiėmimas

Registracija: tel. 863634905 arba el. paštu irutegram@gmail.com

Etnochoreografijos grupė

Etnochoreografija specialiųjų poreikių turintiems vaikams, planuojama sudarius grupę (4-6 vaikai).

Vadovė: Solveiga Zvicevičienė

Vieta: P. Vileišio 12, Vilnius

Kaina: 13 eurų užsiėmimas

Registracija: el. paštu: solveigazvi@gmail.com  arba tel. 861867727

Judesys, judėjimas supa vaiką nuo mažų dienų ir tai yra neatsiejama nuo jo sėkmingo tolimesnio vystimosi. Noras judėti, kai akcentuojama judesių raiška, kokybė, darna ir jų visuma pamažu gali „peraugti“ ir į choreografinę veiklą. Neįgaliųjų ugdymo kontekste choreografinė veikla turėtų būti grindžiama ne judesių atlikimo kokybe ar nepriekaištingu jų grakštumu, o kaip viena iš ugdymo ir komunikavimo priemonių t.y. teikianti informaciją apie kūną ir jo ryšį tarp įvairių kūno dalių, kūno sąveiką su aplinka, erdve ir kitais asmenimis.

Yra žinoma, jog savo tautos folkloras ne tik suartina  vienus su kitais, bet  yra lengvai suprantamas ir turi turtingą atramą vaiko psichikoje. Tuo remiasi ne viena mokslo šaka ir savo darbuose taiko įvairių sričių mokslininkai bei ugdytojai.Viena jų – etnochoreografija. Ši amžių sukaupta patirtis ir išreikšta judesiu (žaidinimai, žaidimai, rateliai, šokiai ir kt.) yra priimtina vaikui bei daro ugdomąjį (lavina pažinimą ir tt.), komunikacinį (šokis visada orientuotas į bendravimą), hedonistinį (vaikui maloni žaidimo pobūdžio veikla), kinestetinį (lavinama smulkioji ir bendroji motorika ir tt) bei terapinį poveikį (pažadinamos vaiko emocijos, mažinama įtampa  ir tt.), o kartu puoselėja tautines savybes ir perduoda tradicijas.

Ši paslauga skiriama grupinei veiklai (4 – 6 vaikai), siekiant „sužadinti“ ypatingųjų vaikų norą būti ir veikti kartu. Tokiu būdu šie vaikai dar labiau atsiskleis, ugdys savarankiškumą, pratinsis bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, o tai gerins jų socialinės integracijos procesą. Lietuvių etnochoreografijos veiksenos yra viena iš galimybių specialiųjų poreikių vaikams tikslingai ugdyti stokojančias funkcijas ir optimizuoti jų ugdymo(si) ir gyvenimo kokybę.

Muzikos užsiėmimai vaikams

images-7

Muzikinės kūrybinės saviraiškos grupė 1-3m.  vaikams:

 •  pirmadieniais 10.00-11.00 val.

 

Muzikinės kūrybinės saviraiškos grupė 3-5m.  vaikams:

 •  šeštadieniais 16.00-17.00 val.

 

Vadovė: Nadežda Kiseliova – Žukovska

Vieta: P. Vileišio 12, Vilnius

Kaina: 10 eurų užsiėmimas

Registracija: tel. 860143574 arba el. paštu: nadezda.viltis@gmail.com

Užsiėmimo metu:

 • Taikomi muzikos terapijos metodai;
 • Kuriama smagi žaidybinė lavinanti aplinka;
 • Muzikuojant gyvai bei naudojant geros kokybės muzikos instrumentus atliekama terapinė improvizacija, vokalinės ir instrumentinės muzikos atlikimas, dainų kūrimas bei muzikiniai žaidimai.

Muzikinė veikla, paremta muzikos terapijos metodais :

 • Stiprina tėvų ir vaiko emocinį ryšį, suteikia saugumą, pasitikėjimą, teigiamas emocijas;
 • Skatina pažinimą ir vystymąsį;
 • Teigiamai įtakoja vaikų raidą:

Fizinę: smulkiąją ir stambiąją motoriką, akių ir rankų judesių koordinaciją, klausos, kalbinius įgūdžius;
Pažintinę: lavina dėmesį, atmintį, skatina aplinkos tyrinėjimą bei pažinimą, intelekto vystymąsi;
Socialinę – emocinę: ugdo emocinį intelektą, socialinius įgūdžius, skatina kūrybiškumą, vaizduotę, pasitikėjimą savimi bei saviraišką.
Pirmaisiais gyvenimo metais vaikų ugdymas ypatingai efektyviai įtakoja jų raidą, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi vaiko gebėjimų ir galimybių pagrindas, kuris lydės visą gyvenimą.

 

 

Muzikos terapija šeimoms

Muzikos terapijos šeimų grupė
Laikas: šeštadieniais 16.00-17.00

Kaina: 10 eurų šeimai su 1 vaiku (+ 8 eurai už kiekvieną vaiką)

Individuali muzikos terapija šeimai
Laikas derinamas individualiai
Kaina sutartinė.

Vadovė: Nadežda Kiseliova- Žukovska

Vieta: P. Vileišio 12 , Vilnius

Registracija: tel. 860143574 arba el. paštu: nadezda.viltis@gmail.com

Tai galimybė smagiai ir prasmingai leisti laiką visa šeima. Muzikos terapija šeimoms padeda kurti harmoningus tarpusavio santykius, gerinti santykių kokybę, stiprinti darną šeimoje, padeda geriau pažinti save ir vienam kitą, atrasti naujas galimybes. Užsiėmimo metu kuriama smagi meninė aplinka, kuri motyvuoja dalyvauti, bendrauti, veikti kartu, skatina kūrybinė išraiška, suteikia galimybė išbandyti įvairius muzikavimo būdus. Muzikinių žaidimų metu kuriamas artimas ryšys, stiprinama komunikaciją, skatinama savistaba, savivoka, pozityvus savęs ir aplinkinių vertinimas. Kūrybinė išraiška ir pozityvi patirtis suteikia daug gerų emocijų, atpalaiduoja nuo kasdienių rūpesčiu ir leidžia pasidžiaugti dabarties akimirka
Užsiėmimus veda muzikos terapijos magistrė Nadežda Kiseliova-Žukovska.
Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija.

 

 

Edukacinės programos moksleiviams

“Muzikos garsų šalyje”
Susipažinimas su pačiais įdomiausiais iš viso pasaulio atkeliavusiais instrumentais.
Grojimas muzikos instrumentais „Mano klasės muzika“
„Muzikos šokis“ – muzika ir judesys.
Gali dalyvauti iki 20 asmenų. Užsiėmimo trukmė 1 val.

„Muzikos instrumentų gamyba“ (6 – 12 metų vaikams)
Muzikos instrumentus gaminsime iš natūralių medžiagų.
Išmoksime ir atliksime bendrą muzikinį kūrinį pagamintais instrumentais.
Instrumentus vaikai pasiims su savimi ir galės tęsti muzikuoti drauge mokykloje ar darželyje. Gali dalyvauti iki 16 asmenų. Užsiėmimo trukmė 1 val.

„Susipažinimas su muzikos terapija ir savęs pažinimas per muzikos terapiją“
(patyriminis seminaras vyresnių klasių moksleiviams ir studentams)
Užsiėmimo metu dalyviai praktiškai patirs muzikos terapijos poveikį, susipažins su muzikos terapijos metodais bei muzikos terapijos nauda asmens saviraiškos ir gilesniam savęs pažinimui bei tobulinimui. Užsiėmimo trukmė 1 – 1.5 val.

Kaina sutartinė

Teirautis: tel. 860143574 arba el. paštu: nadezda.viltis@gmail.com